Název projektu
Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare

Identifikační kód
QK23020036

Poskytovatel
Ministerstvo zemědělství

Zahájení řešení: 1.1.2023

Ukončení řešení: 31.12.2025

Celkové způsobilé náklady 11 900 000 Kč

Příjemce
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Řešitel
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

Cíle projektu
– Provést rešerši literatury a identifikovat současné trendy ve zvyšování produktivity v chovech
prasat při snižování spotřeby antibiotik a ZnO – výsledek
– Sestavit diagnostické soupravy pro multiplexní průkaz klíčových patogenů prasat pomocí real
time PCR
– Připravit nové typy probiotických preparátů pro novorozená selata
– Připravit nové typy probiotických preparátů pro selata po odstavu
– Analyzovat postup imunizace prasnic mléčným koktejlem zkvašeným baktériemi z trusu
průjmujících selat
– Zvýšit produktivitu a snížit úhyny se zachováním nebo zvýšením welfare v produkci prasat